تکسا      مبنا
شماره کارت شرکت فراگام آرا (بانک پاسارگاد): 2055-2004-2910-5022


ردیف نام نرم افزار شامل راهنما قیمت واحد (ریال)
1 تراز استاندارد
شامل سیستم مالی (تعریف های پایه، گروه، کل، معین، دسته حساب و لیست حساب) ، کلیه عملیات اسناد، تیپ بندی اسناد، میزکار، مرور حساب، دفاتر تحلیلی، تراز تحلیلی، عملیات انتهای سال مالی و بستن حساب ها و افتتاحیه و ... نمونه گزارشات 38,250,000
2 تراز کامل
تراز استاندارد + کارت پرسنل، کارت بانک، کارت صندوق، صورتهای مالی، هشدارها، یادآورهای رویدادی و وامها
نمونه گزارشات 44,550,000
3 تراز پیمانکاری
تراز استاندارد + انبارداری، فعالیت ها، کارت پرسنل، کارت بانک، کارت صندوق، کارت پیمان، کارت فعالیت، کارت انبار، کارت کالا نمونه گزارشات 51,000,000
4 تراز جامع
جمیع موارد تراز استاندارد، کامل و پیمانکاری نمونه گزارشات 59,500,000
تراز جامع تحت شبکه تا 3 کاربر همزمان  142,000,000
هر کاربر بعدی 14,200,000
تذکر 1: در صورت درخواست دفترچه راهنما مبلغ 1،500،000ریال به قیمتهای فوق افزوده خواهد شد.
تذکر 2: به قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.