تکسا      مبنا
شماره کارت شرکت فراگام آرا (بانک پاسارگاد): 2055-2004-2910-5022


نام نرم افزار قیمت واحد(بریال) توضـیحـات راهنما

بــــی هــرز  (دستور برش با حداقل پرت) نرم افزار تیپ بندی و برش آرماتور ... (لیستوفر←دستور برش با حداقل پرت)
کاتالوگ دفترچه راهنما فيلم آموزشي نمونه گزارشات
تك كاربره 25,000,000 √ تعریف پارتی های ورودی  √ تعریف منابع  √ترکیب چند لیستوفر   √محاسبه قیمت مصالح  √استفاده از ضایعات پروژه به عنوان منبع ورودی √ دستور برش از چند منبع  √حداقل دور ریز   √نگهداری سوابق برش         √تعیین پهنای برش و پرت حداقل √کسر از لیستوفر و منابع
تحت شبکه
(سه نود)
60,000,000
هر نود بعدی شبکه 6,000,000